ภาควิชาสถิติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 
อ่านข่าวอื่น>>

2603170  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
INTRO COMP
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบจำนวน รหัสแทนข้อมูล วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อองค์กร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์  
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เจ้า (สูติวราพันธ์) มงคลนาวิน  
2603210  สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
INTRO STATISTICS
ขอบเขตและประโยชน์ของวิชาสถิติโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ และวิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบไฮเพอยีออเมตริก ทวินามปัวซองและปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่ง และสองประชากร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
  - อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ  
2603213  หลักสถิติ 3(3-0-6)
PRIN STATISTICS
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเบื้องต้นของการสำรวจตัวอย่างและการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็นการแจกแจงแบบทวินามและแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง หลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งประชากร ความถดถอยแลสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
2603243  การประกันสังคม 2(2-0-4)
SOCIAL INSURANCE
ปัญหาความทุกข์ยากลำบากในด้านการเงินของครอบครัวและสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความชราภาพ ความทุพพลภาพ ความเจ็บป่วย ความตาย ความจนและการว่างงาน และศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ครอบครัวและสังคม เช่น การประกันสังคม การประกันการทดแทนแรงงาน การประกันการว่างงานและงานของรัฐบาล โครงการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความมั่นคงของสังคม
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2553  
 
จำนวนผู้เข้าชม :